Volvo 200-serie(n)
Volvo
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

 
Langs de spoorlijn in Skövde staat het oude gedeelte van de fabriek, maar verder richting Timboholmsrondellen worden de gebouwen moderner

Längs järnvägslinjen i Skövde finns den äldre delen av fabriken, men vidare mot Timboholmsrondellen blir byggnaderna modernare

Volvo PV, Motor:
Skövdeverken

Nederlands | Svenska
Afgezien van de PRV-motor en de dieselmotor komen alle motoren van de 200-serie uit Skövde. Dat staat in de meeste algemene boeken over Volvo PV vermeld. Plus het feit dat Assar Gabrielsson in 1925 tien ottomotoren bestelde bij Pentaverken in Skövde voor de ÖV4 en dat Pentaverken later opging in AB Volvo onder onder andere de namen Volvo Skövdeverken en Volvo Komponenter. Maar dat de B21 van de 200-serie een keerpunt betekende voor de motorenfabriek is minder bekend.

De nieuwe fabriek voor de B21 in Skövde was een logische voortzetting van de andere manier van werken, die AB Volvo onder Pehr G. Gyllenhammar in met name Kalmar was gestart. De andere aanpak van de kenmerken lay-out, werkomgeving, technologie en arbeidsorganisatie werden daarom ook bij het vervaardigen van de B21 gebezigd. Dit uitte zich in een basisruimte met de afdelingen montage en proefdraaien met daar omheen vier bewerkingsafdelingen, die van elkaar werden gescheiden door groengebieden. De totale oppervlakte van de B21-fabriek besloeg bij de ingebruikname in 1974 40 000 vierkante meter. De fabriek stond bekend als E-fabriken.

In het gedeelte waar de B21 werd gebouwd, verdween de lopende band om plaats te maken voor zelfgaande elektrische platformen die door het personeel zelf werden bediend. Deze aanpak werd door de leiding in Skövde voor nodig geacht, omdat de krappe en oude B-hal voor een hoge personeelsomzetting zorgdroeg. Het werken aan de lopende band werd als aanleiding voor deze omzetting gezien. Er werd daarom getracht om een atmosfeer uit de kleinere werkplaats te scheppen.

Feiten

De E-fabriek leverde viercilindermotoren aan Gent, Kalmar en Torslanda voor de productie van de 200. De jaarproductie lag op ongeveer 250 000 tot 315 000 eenheden. Voor de volledigheid moet worden vermeld, dat deze aantallen niet alleen voor de 200 golden.

De gieterij van de fabriek maakt onder andere diverse motoronderdelen. Deze gietdelen vormen tezamen met het smeedwerk de basis van de productie. Verder worden vele onderdelen ingekocht. Eenvoudig gezien zorgt E-fabriken voor het bewerken van binnengekomen grondstoffen, het fabriceren van ottomotoren en het testen van deze motoren.

In de vier bewerkingsafdelingen vinden achtereenvolgens de volgende stappen plaats: het bewerken van motorblokken, het bewerken van krukassen, het bewerken van cilinderkoppen, waterpompen en zuigerstangen en het bewerken van tussen- en nokkenassen en later ook nog inlaatspruitstukken.

Een paar cijfers uit de begintijd van E-fabriken. Een cilinderblok wordt door 475 snijdende gereedschappen bewerkt, waarna 415 maten worden gecontroleerd. Voor het bewerken van krukassen worden 60 machines gebruikt. De maten van de lagerdiameters mogen tenhoogste 13 duizendste delen van een millimeter variëren en de gladheid van de oppervlakte mag een uiterste afwijking hebben van 1,6 duizendste deel. Klepzittingen worden voor montage afgekoeld tot min 196 graden Celsius. De benodigde klepstelplaatjes worden automatisch uitgezocht uit 32 verschillende plaatjesklassen.


De fabriek in Floby behoort tot Skövde. Hier worden onder andere remschijven gemaakt

Fabriken i Floby tillhör Skövde. Här tillverkas bland annat bromsskivor

Nederlands | Svenska
Bortsett från PRV-motorn och dieselmotorn kom samtliga motorer ur 200-serien från Skövde. Detta finns att läsa i dom flesta allmänna böcker om Volvo PV. Plus faktumet att Assar Gabrielsson under 1925 beställde tio ottomotorer hos Pentaverken i Skövde till ÖV4an och att Pentaverken senare uppgick i AB Volvo under bland annat namnen Volvo Skövdeverken och Volvo Komponenter. Men att B21an ur 200-serien innebar en vändpunkt för motorfabriken är mindre känd.

Den nya fabriken för B21an i Skövde var en logisk fortsättning av det andra sättet att jobba, som AB Volvo under Pehr G. Gyllenhammar i framförallt Kalmar startade. Det annorlunda förfarandet av kännetecknen layout, arbetsmiljö, teknologi och arbetsorganisation infördes därför även vid produktionen av B21an. Detta yttrade sig i ett basutrymme med avdelningarna montering och provning med i anslutning till basen fyra bearbetningsavdelningar, som var separerade genom grönområden. Den totala ytan som B21-fabriken tog i anspråk var vid starten 1974 40 000 kvadratmeter. Fabriken var känd som E-fabriken.

I den delen där B21an byggdes, försvann det löpande bandet till förmån av självgående elektriska plattformar som styrdes av personalen. Detta sätt att jobba ansågs som nödvändigt av ledningen i Skövde, därför att den trånga och gamla B-hallen genererade en hög personalomsåttning. Arbetet vid det löpande bandet sågs som anledning till denna omsättning. Ett försök gjordes för att skapa en atmosfär som mindre verkstäder har.

Fakta

E-fabriken levererade fyrcylindriga motorer till Gent, Kalmar och Torslanda för produktionen av 200-serien. Årsproduktionen låg på ungefär 250 000 till 315 000 enheter. Dock ska nämnas att dessa siffor inte bara gäller tvåhundran.

Fabrikens gjuteri tillverkar bland annat olika motordelar. Dessa gjutgods utgör tillsammans med smidet produktionens bas. Vidare köps en hel del delar in. Enkelt sett tar E-fabriken hand om bearbetningen av råvaror, tillverkningen av ottomotorer och provningen av motorerna.

I dom fyra bearbetningsavdelningarna äger steg för steg följande moment rum: bearbetningen av motorblock, bearbetningen av vevaxlar, bearbetningen av cylinderhuvuden, vattenpumpar och vevstakar och bearbetningen av mellan- och kamaxlar och senare även insugsrör.

Ett antal siffror ur E-fabrikens startperiod. Ett cylinderblock bearbetas av 475 skärande verktyg, vartefter 415 mått kontrolleras. Till bearbetningen av vevaxlar används 60 maskiner. Lagerdiametrarnas mått får variera högstens 13 tusendelar av en millimeter och ytfinheten får ha en yttersta avvikelse på 1,6 tusendelar. Ventilsätena nedkyls före monteringen till minus 196 grader Celsius. Dom nödvändiga justerbrickorna i ett cylinderhuvud väljs automatiskt ur 32 olika brickklasser.

Bronnen/Källor
  • Det nya bilarbetet : konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilindustri 1970-1990 / Christian Berggren. - [Lund] : Arkiv, 1990. - 518 pagina's/sidor. - ISBN 91-7924-052-6
  • Det klippta bandet : en Volvo-industri byter kultur / Jan Forslin. - Stockholm : Norstedt, 1990. - 380 pagina's/sidor. - ISBN 91-1-897581-X (Samenvatting/sammanfattning: Arbetsmiljöfondens sammanfattningar 1409 (pnr 89-0225 arbetsorganisation, övrigt [64]), november 1990)
  • Så föddes en svensk bilindustri / Bertil Hälleby. - Akademiförlaget, 1990. - 104 pagina's/sidor. - ISBN 91-24-16378-3
  • En bok om Volvo : utarbetad till dialog / redaktör Richard Plate. - Göteborg : Volvo, 1985. - 152 pagina's/sidor
  • Motorfabriken som är annorlunda / Volvo Skövdeverken. - Skövde : Volvo, [1974?]. - [12] pagina's/sidor
  • Volvo Components Corporation. - [Skövde] : Volvo, 1989
  • Volvo personenautodivisie / AB Volvo, Car Division. - Göteborg : Volvo, 1976. - PR/PV 760107
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

"Het uitgesproken doel van E-fabriken was dus het creëren van een complex, die geheel met de traditie brak binnen de massaproducerende mechanische industrie. Een werkomgeving van hoge kwaliteit, een arbeidsorganisatie, die eigen inspraak toeliet over de opzet en het werktempo plus de mogelijkheid tot het verruimen van de vaardigheden en samenwerking waren dergelijke sociale doelen die op de voorgrond traden"

"Det uttalade målet med E-fabriken hade således varit, att skapa en anläggning, som radikalt bröt med traditionen inom den massproducerande verkstadsindustrin. En arbetsmiljö av hög kvalitet, en arbetsorganisation, som medgav eget inflytande över uppläggning och arbetstakt samt möjlighet till vidgad kompetens och samarbete var sådana sociala mål som stått i förgrunden"

Uit: Det klippta bandet : en Volvo-industri byter kultur van Jan Forslin van 1990. Een must voor iedereen, die zich grondig wil verdiepen in de motorenfabriek van Skövde

Ur: Det klippta bandet : en Volvo-industri byter kultur av Jan Forslin från 1990. Ett måste för alla som vill fördjupa sig i motorfabriken från Skövde

Bovenkant pagina/Topp på denna sida


Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 10 december 2001 aangepast
Sidan uppdaterades den 10 december 2001