Volvo 200-serie(n)
Volvo
Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

  VESC

Nederlands | Svenska
De afkorting VESC staat voor Volvo Experimental Safety Car. Dat is overigens een misleidende benaming, omdat VESC niet uit een auto, maar uit tien auto's bestaat.

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig stonden veilige auto's sterk in de belangstelling. Veiligheidsgordels waren te krijgen, maar lang niet iedereen droeg ze. Airbags werden ontwikkeld, consumentenman Ralph Nader klaagde over onveilige auto's op de markt en het internationale project Experimental Safety Vehicle (ESV) was van start gegaan. Onder leiding van Gunnar Engellau besloot Volvo om zich op veiligheid te gaan richten. Volgens Volvo zouden overheden vroeg of laat met hogere veiligheidseisen ten aanzien van voertuigen komen, zodat een snelle auto bijvoorbeeld minder geloofwaardig zou zijn. Volvo besloot om het voortouw te nemen om klaar te zijn voor de toekomst.

In 1969 startte Volvo serieus met het werken aan veilige auto's. Eerst werd onderzoek verricht, waarna een lijst met veiligheidseisen werd opgesteld. Deze lijst bevatte over het algemeen zwaardere eisen dan die de Amerikanen in 1970 binnen het ESV-project naar voren brachten. Aan zeventig van de 82 eisen voldeed Volvo, in acht gevallen ging het om grensverschillen en vier eisen kwamen niet op de lijst van Volvo voor.

Toen Project 1560 werd stopgezet (zie het artikel over Pehr G. Gyllenhammar) kreeg Volvo de beschikking over een familie auto's die de basis gingen vormen van een experimenteel veiligheidsautoreeks, zodat verschillende oplossingen parallel konden worden getest. Oftewel VESC was geboren.

Volvo gaf overigens steeds aan, dat VESC niets met ESV had te maken. Binnen ESV werkte het bedrijf wel samen met Ate aan antiblokkeerremsystemen. Verder moest de VESC als een veiligheidsproject worden gezien. Volvo presenteerde de reeks in het voorjaar van 1972.

Een aantal kenmerken van de VESC-auto's, die overigens niet in alle tien auto's hoefden te zitten:

 • passagierscel van stalen profielen die wordt beschermd door kreukelzones en bumpers.
 • Bumpers die een aanrijding van 16 kilometer per uur kunnen doorstaan zonder een beschadiging op te lopen.
 • De bumpers zitten op hydraulische telescoopschokdempers aan de carrosserie vast.
 • Semi-passieve veiligheidsgordels voor de bestuurder en voorste passagier.
 • Airbags rondom.
 • Hoofdsteunen die automatisch van hoogte veranderen om bij een aanrijding het hoofd van een inzittende op te vangen.
 • Telescopische stuurkolom die zich bij een aanrijding van de bestuurder verwijdert.
 • De motor schuift bij een aanrijding onder de auto.
 • Zijdelingse verstevigingen met behulp van buizen en strips.
 • Een extra aangekleed interieur om de inzittenden zo weinig mogelijk te schaden bij een aanrijding.

De VESC-auto's waren voorzien van een standaard B20E, die voor de Amerikaanse markt zou worden aangepast met behulp van onder andere een katalysator. Verder werden verschillende oplossingen voor de komende 200-serie getest, zoals de voorwielophanging. De meeste auto's uit de VESC-reeks bestaan niet meer.

Nederlands | Svenska
Förkortningen VESC står för Volvo Experimental Safety Car. Detta är för övrigt en missvisande benämning, därför att VESC inte består utav en bil, utan utav tio bilar.

I slutet på sextiotalet, början på sjuttiotalet uppmärksammades säkra bilar mer och mer. Säkerhetsbältar fanns att få, men långt ifrån alla använde dom. Luftkuddar utvecklades, konsumentmannen Ralph Nader klagade över osäkra bilar på marknaden och det internationella projektet Experimental Safety Vehicle (ESV) hade börjat. Under ledning av Gunnar Engellau beslutade Volvo att rikta in sig på säkerhet. Enligt Volvo skulle myndigheter förr eller senare komma med strängare säkerhetskrav när det gällde fordon och därmed minskade till exempel höghastighetsbilarnas trovärdighet. Volvo beslutade att ta initiativet för att på så sätt vara klar inför framtiden.

1969 startade Volvo på allvar arbetet med säkra bilar. Först gjordes en utredning, som resulterade i en lista säkerhetskrav. Denna lista innehöll i stort sett hårdare krav än det som amerikanarna framhöll inom ESV-projektet 1970. Sjuttio av 82 krav hade Volvo med, i åtta fall handlade det om lite olika tolkningar och fyra krav fanns inte med på Volvos lista.

När Projekt 1560 stoppades (se artikeln om Pehr G. Gyllenhammar) fick Volvo tillgång till en familj bilar som skulle utgöra basen av en experimentell säkerhetsbilserie, så att olika lösningar kunde testas parallellt. Därmed var VESC född.

För övrigt påpekade Volvo hela tiden att VESCn inte hade någonting att göra med ESV. Inom ESV jobbade företaget dock tillsammans med Ate för att få fram låsningsfria bromssystem. Vidare skulle VESCn ses som ett säkerhetsprojekt. Volvo presenterade vagnfamiljen våren 1972.

Ett antal kännetecken från VESC-bilarna, som dock inte behöver vara implementerade i samtliga tio bilar:

 • passagerarcell av stålprofiler som skyddas av deformationszoner och stötfångare.
 • Stötfångare som kan motstå en kollision i 16 kilometer per timme utan skador.
 • Stötfångarna är monterade på hydrauliska teleskopstötdämpare som sitter fast på karossen.
 • Semi-passiva säkerhetsbälten till föraren och främre passageraren.
 • Luftkuddar runtom.
 • Nackstöd som automatiskt ändrar höjdinställningen vid en kollision för att fånga upp ett passagerares huvud.
 • Styrinrättningen har en teleskopanordning som gör att styrväxeln går från föraren vid en kollision.
 • Motorn glidar under bilen vid en kollision.
 • Sidoförstärkningar med hjälp av rör och remsor.
 • En extra ombonad interiör för att skona passagerarna så mycket som möjligt vid en kollision.

VESC-bilarna var försedda med en standard B20E, som skulle anpassas för den amerikanska marknaden med hjälp av bland annat en katalysator. Vidare testades olika lösningar till kommande 200-serien, som till exempel framhjulsupphängningen. Dom flesta bilarna ur VESC-familjen existerar inte längre.

Bronnen/Källor
 • http://www.volvo200.org/volvo/gyllenhammar.htm
 • Iacocca : an autobiography / Lee Iacocca with William Novak. - New York : Bantam, 1986. - XVII, 365 pagina's/sidor. - ISBN 0-553-25147-3
 • Veiligheidsauto's / Hans Kuipers. - Alkmaar : De Alk, [1974]. - 80 pagina's/sidor. - ISBN 90-6013-650-0
 • Volvo / Gladys Nicol. - New York : St. Martin's Press, 1975. - 144 pagina's/sidor
 • Volvo : personenwagens : van de jaren 20 tot de jaren 80 / Björn-Eric Lindh. - [Malmö] : Förlagshuset Norden, 1984. - 220 pagina's/sidor
 • Volvo Experimental Safety Car. - [Volvo North America Corporation], [1972]. - VESC 5/72
 • Volvobilarna : en kavalkad : 1927-2000 / Christer Olsson. - Eggersriet : Norden Media, 1999. - 128 pagina's/sidor. - ISBN 3-907153-00-6
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

"Uit deze uitkomsten destilleerden de Volvo technici de logische konklusie, dat de beste manier om een auto te beveiligen in feite is het gebruik van veiligheidsgordels verplicht te stellen"

"Ur dessa konklusioner destillerade Volvo-tekniker en logisk slutsats: det bästa sättet att säkerhetsanpassa en bil är faktiskt att användandet av säkerhetsbälten blir obligatorisk"

Hans Kuipers op pagina vijf in zijn boek Veiligheidsauto's van [1974]

Hans Kuipers på sidan fem i sin bok Veiligheidsauto's från [1974]"Cars built for the experimental safety car project will serve as productive tools for Volvo in extending its safety improvements, which Volvo hopes to incorporate in the late 1970's"

Uit/ur: Volvo Experimental Safety Car

Bovenkant pagina/Topp på denna sida


Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 7 april 2002 aangepast
Sidan uppdaterades den 7 april 2002