Volvo 200-serie(n)
LPG/Motorgas
LPG tanken in Zweden/Tanka motorgas i Sverige

LPG-tankstations in Zweden/Motorgastankställen i Sverige

LPG refuelling sites in Sweden


Modellen/Modeller

Kleuren/Färger

Accessoires/Tillbehör

Politieauto's/Polisbilar

Groep/Grupp A 240 Turbo

Volvo

LPG/Motorgas

Films/Filmer

Wat anderen zeggen/Vad andra säger

Links/LänkarIn EnglishNieuw/Nytt

Zoek/SökHome/Hem

 
Switch to LPG!
Greener, Cleaner, Cheaper

Why Richard Hammond
(Top Gear) drives on LPG

(Bron/Källa: Drive LPG)LPGblog/MotorgasbloggLPG-tank/Motorgastank
De LPG-tank is weggewerkt onder de laadvloer van een 80-245GL. Dus bijna geen ruimteverlies

Motorgastanken är gömd under 80-245GLs lastutrymme. Alltså nästan inget utrymme går förlorat

Bi-Fuel

Nederlands | Svenska
Alsof het een wereldwonder betrof, presenteerde Volvo in de tweede helft van de jaren negentig een vijfdeurs 850 als een zogenaamde Bi-Fuel auto. De stationcar kon op zowel benzine als aardgas rijden. Bi-Fuel? Een Nederlander, en zeker een 200-rijder, komt er z'n bed niet voor uit. Vele 200-modellen zijn namelijk bi-fuel sinds model 75. Twintig jaar eerder dan die 850 dus.

Liquified Petroleum Gas (LPG) of autogas of motorgas of gasol bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8) en butaan (C4H10). In Nederland ligt de verdeling tussen propaan en butaan in de winter op 50/50-70/30 en in de zomer op 40/60-70/30. In Zweden ligt de verdeling het hele jaar op 96/4. Een hoog gehalte propaan is goed in koudere streken en omgekeerd is een hoog gehalte butaan aan te bevelen in warmere gebieden. In Griekenland ligt de verdeling bijvoorbeeld op 20/80.

LPG is een bijproduct van olieraffinage, maar het gas ontstaat ook in Natural Gas Liquids (NGL) fractioneerinstallaties. Onder druk of gekoeld kan LPG opgeslagen of vervoerd worden. LPG is dan vloeibaar. Onder normale atmosferische omstandigheden is het gasvormig.

Een typerend kenmerk van het gegarandeerd loodvrije LPG is het hoge octaangetal van deze brandstof: 103-104,5 RON (Research Octane Number) bij een samenstelling van 50/50. Een ander kenmerk is, dat LPG ten opzichte van benzine vermogen verliest. Hierbij gaat het om een verlies van enkele procenten. Verder is LPG een schone brandstof, die zich bovendien beter dan benzine met de verbrandingslucht in de motor mengt. Deze goede menging zorgt voor schonere uitlaatgassen.

Een motor die op LPG rijdt vervuilt inwending veel minder, dan op benzine. De olie blijft schoner en de uitlaat gaat langer mee. Verder loopt de motor beter en stiller dan op benzine.

LPG is zwaarder dan lucht en kan zich bij een lek in de opslag ophopen in laag gelegen ruimten. Een gasdichte LPG-installatie en een goede luchtverversing zijn dus belangrijke voorwaarden voor een verantwoordelijk gebruik van LPG.

In het kort bestaat een LPG-installatie uit meet- en regelapparatuur, zodat de motor het gas kan verwerken, plus een cilindrische tank, die aan zeer hoge belastingen moet voldoen. (Het benzinesysteem blijft natuurlijk intact.) De apparatuur zelf wordt steeds verder ontwikkelt. Dat hier een behoefte naar is, blijkt uit de samenwerking tussen Siemens en de LPG-systemenfabrikant Vialle. De twee bedrijven richten zich sinds 1999 op volledig geïntegreerde LPG-systeemoplossingen.

De vraag naar nieuwe auto's op LPG binnen Europa stijgt. Hierbij gaat het om voertuigen die zowel op benzine als op LPG kunnen rijden. Dat neemt niet weg, dat ook oudere auto's met een LPG-installatie voorzien kunnen worden. Hierbij geldt echter wel, dat hoe minder de motor op benzine heeft gedraaid, des te beter de overgang naar LPG verloopt. Een aangepaste cilinderkop met hardere klepzittingen kan hierbij helpen.

En de 200 op LPG? In Nederland werden praktisch alle uitvoeringen door de Volvo-importeur op LPG aangeboden en met veel reclame aan de man gebracht. In Zweden niet. De stationcar was bijvoorbeeld niet verkrijgbaar op LPG. Vermoedelijk lag dat aan de plaatsing van de tank. Bovendien werden LPG-installaties niet bij alle modeljaren aangeboden. Eén van de redenen was het voorstel begin jaren tachtig van Statens Naturvårdsverk, een milieuinstituut van de Zweedse staat, om de belasting op LPG te verhogen naar 60 procent van de belasting op benzine. Mede hierdoor nam sinds het midden van de jaren tachtig de vraag naar het milieuvriendelijke LPG in Zweden steeds meer af.

Plaats LPG-tank/Placering motorgastank
Plaats LPG-tank in een 242/262/244/264 (uit Veilig en schoon met Volvo op LPG)

Placering motorgastank i en 242/262/244/264 (ur Veilig en schoon met Volvo op LPG)

Nederlands | Svenska
Som om det vore världens största under, presenterade Volvo under andra hälften av nittiotalet en femdörrars 850 som en så kallad Bi-Fuel bil. Herrgårdsvagnen kunde köras på både bensin och naturgas. Bi-Fuel? En nederländare, och framförallt en 200-förare, kommer inte ur sin säng för en sådan bil. Många 200-modeller är bi-fuel sedan modell 75 nämligen. Tjugo år tidigare än den där 850 alltså.

Liquified Petroleum Gas (LPG) eller autogas eller motorgas eller gasol består till stor del av propan (C3H8) och butan (C4H10). I Nederländerna är fördelningen mellan propan och butan på vintern 50/50-70/30 och på sommaren 40/60-70/30. I Sverige ligger fördelningen på 96/4 året runt. En hög andel propan är bra i kallare trakter, medan i varmare områden är en hög halt butan att rekommendera. I Grekland till exempel är fördelningen 20/80.

Motorgas är en biprodukt av oljeraffinering, men gasen tillkommer även i Natural Gas Liquids (NGL) fraktioneringsinstallationer. Under tryck eller underkyld kan motorgas lagras eller färdas. Motorgas är flytande i så fall. Under normala atmosfäriska omständigheter är gasen gasformig.

Ett typiskt kännetecken från den garanterad blyfria motorgasen är det höga oktantalet av detta bränsle: 103-104,5 RON (Research Octane Number) vid en sammansättning på 50/50. Ett annat kännetecken är motorgasens förlust av effekt i jämförelse med bensin. Det handlar om en förlust på några procent. Vidare är motorgas ett rent bränsle, som dessutom blandar bättre än bensin med förbränningsluften i motorn. Denna goda blandningen leder till renare avgaser.

En motor på motorgas förorenar mycket mindre invändig än en motor på bensin. Oljan blir renare och avgassystemet håller längre. Dessutom går motorn bättre och tystare än på bensin.

Motorgas är tyngre än luft och kan därför anhopas vid ett läckage i lagringen i låg liggande utrymmen. En gastät motorgasinstallation och en bra luftventilation är därför viktiga förutsättningar för ett ansvarsfullt bruk av motorgas.

I korthet består en motorgasinstallation ur mät- och regleringsapparater, för att motorn ska kunna ta hand om gasen, plus en cylindrisk tank, som kan motstå mycket höga krafter. (Bensinsystemet är intakt förstås.) Installationen själv utvecklas fortlöpande. Att det finns ett behov för utvecklingen, visar samarbetet mellan Siemens och motorgassystemtillverkaren Vialle. Båda företag riktar sig sedan 1999 på total integrerade motorgassystemlösningar.

Efterfrågan på nya bilar som kan köras på motorgas ökar inom Europa. Det handlar här om fordon som kan köras både på bensin och motorgas. Detta innebär inte, att en äldre bil ska nekas motorgas. Tvärtom. Men tänk på att hur mindre motorn har kört på bensin, desto bättre övergången till motorgas sker. Ett anpassat topplock som har hårdare ventilsäten kan hjälpa övergången.

Och tvåhundran på motorgas? I Nederländerna erbjöds nästan alla versioner på motorgas av Volvo-importören, som gjorde mycket reklam för detta bränsle. Dock inte i Sverige. Herrgårdsvagnen till exempel levererades inte på motorgas. Förmodligen hade det med tankens placering att göra. Dessutom erbjöds en motorgasinstallation inte varje modellår. En orsak var ett förslag Statens Naturvårdsverk gjorde i början på åttiotalet. Skatten på motorgas skulle stiga till 60 procent av bensinens skatt. Detta förslag ledde bland annat till att från mitten på åttiotalet efterfrågan på den miljövänliga motorgasen stegvis minskade i Sverige.

Plaats LPG-tank/Placering motorgastank
Plaats LPG-tank in een 245/265 (uit Veilig en schoon met Volvo op LPG)

Placering motorgastank i en 245/265 (ur Veilig en schoon met Volvo op LPG)

Bronnen/Källor
 • 83-års breda program. - Volvobil AB. - VB-PV 84-83
 • Autogas : herkomst en gebruik van autogas : werking, reparaties en afstellingen van autogasinstallaties / H.A. Kleinsmit. - 3e druk. - Deventer : Kluwer, 1990. - 174 pagina's/sidor. - ISBN 90-201-2410-2
 • Automotive fuels survey part 2 : distribution and use / M. van Walwijk, M. Bückmann, W.P. Troelstra, P.A.J. Achten. - IEA/AFIS, december 1996. - XII, 350 pagina's/sidor
 • Experter är eniga : motorgasen här för att stanna / Björn Hjelm. - Vi bilägare. - 15-31 maart/mars 1984. - pagina/sida II:3
 • Hoeveel gas is er nog?. - Via Shell. - nummer 4, augustus/augusti, september 1999. - pagina/sida 34, 35
 • Luft under vingarna : Volvos renaste bil någonsin ett lyft för taxi i Malmö / Per-Åke Fröberg. - Ratten. - nummer 2, 1996. - pagina/sida 28
 • Motorgasdrivna bussar i Sundsvall : slutrapport från utveckling av och prov med gasoldrivna stadsbussar i Sundsvall 1990-1993 / Christer Agerback, Mats Ekelund. - Nutek R 1994:60, KFB-rapport 1995:13. - 33 pagina's/sidor. - ISBN 91-88370-72-0
 • Nuchter nagedacht is een Volvo met een LPG-installatie een verstandige keuze. - Volvo Nederland Personenauto B.V.
 • Oude auto op LPG. - Auto + Motor Techniek. - nummer 12, december 1999. - pagina/sida 6
 • Siemens en Vialle vormen LPG-consortium. - Auto + Motor Techniek. - nummer 11, november 1999. - pagina/sida 47
 • Stichting Autogas Nederland
 • Veilig en schoon met Volvo op LPG. - Volvo Nederland Personenauto B.V.
 • World LP Gas Association
  Wetenswaardigheden/Värt att veta

9,28 kronen/kronor

Dat is de prijs voor een liter LPG bij Preem :: Motorgas

Är priset för en liter motorgas hos Preem :: MotorgasLPG-tankstations in Zweden
Motorgastankställen i Sverige

De hele lijst/Hela listanwww.gas-tankstellen.de

Volvo med motorgas : tillägg till instruktionsbok 240, 340 årsmodell 81- (PDF, 1MB)

TP 2200/2Motorgas. Åttiotalets motorbränsle?

VB/PV 133-81Tillägg till instruktionsboken S60/V70/S80 LPG-systemet

TP 5630gasFX

Schoon en modern op LPG rijden

Ren och modern körning på motorgasBougies voor LPG
Tändstift för motorgas

Specialtändstift från NGK: Utvecklade speciellt för gasdrift (PDF-fil)

(Bron/Källa: Nya NGK-katalogen)Hoe staat het nu met LPG? (PDF-file)

Een uitstekend artikel uit 1971 (!) van het vaktijdschrift Auto & Motor Techniek

En utomordentlig artikel från 1971 (!) av facktidskriften Auto & Motor TechniekKosan Gas

Een site van Kosan Gas over LPG

En sajt från Kosan Gas om motorgasPreem :: Motorgas

Een pagina van Preem over LPG

En sida från Preem om motorgasLPG in Duitsland:

Motorgas i Tyskland:

Deutscher Verband Flüssiggas

autogas-umruestungen.de - Autogas-Umrüstung von Benzin-FahrzeugenLPG in Frankrijk:

Motorgas i Frankrike:

Le GPL carburantLPG in Groot-Brittannië:

Motorgas i Storbritannien:

LP Gas AssociationKoninklijk LPG

Kunglig motorgas

Na de regering van Tony Blair rijdt nu ook koningin Elizabeth II op LPG. De uitlaatgassen van haar Daimlers en Rolls-Royces werden opeens een stuk schoner

Efter regeringen Tony Blair kör nu även drottning Elizabeth II på motorgas. Avgaserna från hennes Daimler och Rolls-Royce bilar blev mycket renare över en natt

Dagens Nyheter, 22 maart/mars 1998"Vi bilägare heeft een langeduurtestauto, een Volvo 244 GL van modeljaar 1983, die op LPG rijdt. De auto heeft nu 40 000 kilometer gereden. En onze ervaring is, dat de auto veel beter op gas dan op benzine draait"

"Vi bilägare har en långtestbil, en Volvo 244 GL av 1983 års modell, som går på motorgas. Bilen har nu rullat 4 000 mil. Och våra erfarenheter är att bilen går mycket bättre på gas än på bensin"

Vi bilägare, 15-31 maart/mars 1984Het LPG-bedrijf Van Meenen presenteert niet alleen de eigen onderneming, maar ook veel achtergrondinformatie over LPG in Europa

Motorgasföretaget Van Meenen presenterar inte bara sin egen rörelse, utan även mycken bakgrundsinformation om motorgas i Europa

 

LPG/Motorgas

Bovenkant pagina/Topp på denna sida
Deze site is gemaakt door/Denna sajt tillverkades av Wietze de Vries (volvo240260@netscape.net)

Deze pagina werd op 8 januari 2015 aangepast
Sidan uppdaterades den 8 januari 2015